Đang truy cập: 9
Trong ngày: 8
Trong tuần: 460
Lượt truy cập: 1807202

Lượt xem: 6672

I.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.

Chức năng.

-

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hành chính tổng hợp.

-

Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan tới hoạt động đối nội và đối ngoại của Nhà trường.

2.

Nhiệm vụ 

2.1. Công tác tổ chức bộ máy

-

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà trường.

-

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong một số mặt công tác của các Hội đồng: Hội đồng trường, Hội đồng Tuyển dụng viên chức và người lao động, Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật…

-

Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, khoa, trung tâm…của Trường.

2.2. Công tác nhân sự

-

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công việc sau:

-

Quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường (hồ sơ lý lịch, công việc, nghĩa vụ, quyền lợi, chế độ chính sách...).

-

Xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường; thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

-

Tổ chức tuyển dụng viên chức và người lao động, làm các thủ tục ký hợp đồng làm việc, thử việc, giảng dạy…; làm các thủ tục thuyên chuyển công tác, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu.

-

Phối hợp với các đơn vị làm thủ tục xét hết tập sự cho viên chức tập sự.

-

Phối hợp các đơn vị xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.

-

Làm thủ tục cho cán bộ, viên chức đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài.

-

Phối hợp các đơn vị đánh giá lao động và kết quả lao động của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

-

Nghiên cứu và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định công tác nhân sự.

2.3. Công tác chế độ chính sách

 

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công việc sau

-

Thực hiện chế độ chính sách theo quy định đối với người lao động (chế độ lương, phụ cấp lương, chế độ bảo hiểm….).

-

Tổ chức thực hiện xét nâng lương, thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp và làm thủ tục cử công chức, viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

-

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các nội quy, quy định, quy chế chi tiêu trong trường

2.4. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

 

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công việc sau:

-

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, bao gồm hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua cấp Trường và làm hồ sơ thủ tục đề nghị danh hiệu thi đua các cấp.

-

Làm hồ sơ thủ tục đề nghị cấp bằng khen, huân huy chương các cấp.

-

Tư vấn và thường trực Hội đồng kỷ luật xử lý viên chức và người lao động vi phạm nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường và Pháp luật của Nhà nước.

2.5. Công tác pháp chế

-

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

-

Phối hợp với các đơn vị chức năng để giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương và chính sách của Trường.

-

Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung các văn bản quy trình, quy phạm của Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.6. Công tác Văn thư - Lưu trữ

-

Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường.

-

 Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác.

-

Quản lý các con dấu của Trường; đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính.

-

Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định hiện hành; tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ

-

Cấp giấy giới thiệu đi đường cho công chức, viên chức và người lao động  được cử đi công tác ngoài Trường. Xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại Trường

2.7. Thực hiện công tác Hành chính tổng hợp

-

Tổ chức công tác lễ tân và tiếp khách của Lãnh đạo Trường.

-

 Chủ trì và phối hợp với các đơn vị đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện của Trường

-

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiên đi lại phục vụ hoạt động và công tác của Giám hiệu.

-

Thực hiện các công việc hiếu, hỷ…theo quy định của Trường.

-

Lập kế hoạch hoạt động xe, đảm bảo đưa đón cán bộ đi công tác đúng giờ, đúng kế hoạch theo lộ trình được giao.

-

Lập lịch công tác hàng tuần đăng tải trên Website của Trường

-

Trình duyệt danh mục và phân phối báo chí cho Lãnh đạo Trường và các đơn vị thuộc Trường.

2.8. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo

-

Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất công tác của Nhà trường với các Bộ, Ngành liên quan về các lĩnh vực: tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, thi đua khen thưởng…

-

Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trường.

-

Làm công tác thư ký cho Giám hiệu: xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của các cuộc họp do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chủ trì.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

3.

Tổ chức bộ máy

 

Trưởng phòng:


Phó trưởng phòng:

Ths. Trịnh Đình Anh Việt

Cn. Nguyễn Thị Thuý Minh

Số lượng:

13 cán bộ (trong đó: 5 nam, 8 nữ)

 

II.

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.